Konkurs „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”

1. Miejsce organizowania konkursu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie, ul. Jana z Kolna 35.

2. Konkurs jest przewidziany dla uczniów  VII i VIII klasy szkoły podstawowej w całej Polsce.

3. Cele konkursu:

– budzenie tożsamości narodowej,

– kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej,

– rozwijanie zainteresowania historią Polski,

– rozwijanie mowy ojczystej,

– wspieranie talentu literackiego uczniów.

4. Uczestnik konkursu pisze wiersz lub opowiadanie związane z  walką Polaków o niepodległość. Utwór musi być napisany samodzielnie, niepublikowany i nienagradzany do tej pory.

5. Uczeń przysyła jeden wiersz lub jedno opowiadanie, którego długość nie przekracza 2 stron A 4 (czcionka Times New Roman rozmiar 12).

6.  Prace konkursowe w formie wydruku komputerowego ( w 3 egzemplarzach) i karty zgłoszeniowe wypełnione komputerowo należy przesłać na adres organizatora: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa ul. Jana z Kolna 35, 81-876 Sopot.

7. Konkurs ma trzy etapy:

I – eliminacje szkolne – przeprowadzane przez nauczycieli, z każdej zgłoszonej szkoły do etapu drugiego przesłane mogą być 3 prace napisane przez trzech uczniów;

II eliminacje rejonowe  – komisja konkursowa organizatora kwalifikuje do etapu trzeciego 15 prac;

III – etap krajowy – jury powołane przez organizatora wyłania laureatów. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę:

– zgodność z tematem,

– kreatywność,

– piękno i bogactwo języka ojczystego  (mile widziana stylizacja językowa).

8.  Decyzje jury są nieodwołalne.

9. Terminy:

a) nadsyłanie kart zgłoszeniowych i prac konkursowych – do 26.10.2022 (liczy się data dotarcia przesyłki do organizatora, prace po terminie nie wezmą udziału w konkursie),

b) ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły: lokomotywa.edu.pl  – do 10.11.2022.

10. Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

11. Postanowienia końcowe:

– uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne,

– przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,

– nadesłane prace nie będą zwracane,

– ewentualne pytania należy kierować na adres: joasia.severa@interia.pl

12. Karta zgłoszeniowa stanowi integralną część regulaminu.

Pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia na  Ogólnopolski Konkurs Literacki

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”

Proszę wypełnić komputerowo

Zgłaszam na konkurs prace następujących uczniów :

1.

                                                              ( imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu)

2.

                                                   ( imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu)

3.

                                                   ( imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu)

Szkoła:

Adres:

Imię i nazwisko nauczyciela:

Adres e-mail nauczyciela:

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                        (  podpis nauczyciela )

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
AktualnościKonkurs „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród