Władze

Towarzystwo Edukacyjne „LOKOMOTYWA” jest dobrowolną i samorządną organizacją świecką zrzeszającą osoby, które stawiają sobie za cel prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej, w oparciu o tradycyjne wartości takie jak małżeństwo i rodzina, dorobek kultury polskiej i europejskiej oraz światopogląd katolicki.

Władzami Stowarzyszenia są:

 

ZARZĄD – SKŁAD

Edyta Gronowska

Edyta Gronowska

Prezes TE Lokomotywa

Renata Mroczkowska

Renata Mroczkowska

WICEPREZES Zarządu TE Lokomotywa

Sebastian Gronowski

Sebastian Gronowski

Dyrektor finansowy TE Lokomotywa

 Zarząd – zadania

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Ponadto do kompetencji Zarządu należy:
  • opracowywanie strategii działalności, projektów, planów i budżetu Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • występowanie z wnioskiem o przyznanie statusu członka wspierającego i członka honorowego,
  • występowanie z wnioskiem o wykluczenie członka,
  • uchwalanie regulaminu Zarządu,
  • prowadzenie samodzielnie innych spraw w ramach zwykłego zarządu;
  • nadawanie i zmiana statutów placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Programową.

Rada nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • składanie raportów z kontroli na Walnym Zebraniu,
  • składanie na Walnym Zebraniu oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z członkami Zarządu (dla ważności oświadczenia złożonego w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej),
  • ustalanie podstawy prawnej świadczenia pracy przez członków Zarządu na rzecz Stowarzyszenia w związku z wykonywaniem ich funkcji (umowa o wolontariat, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), oraz określanie istotnych postanowień tych umów.
Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nasWładze