Program wychowawczy

Przedszkole

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny.

WOLA – CHARAKTER – UMIEJĘTNOŚCI

Każde dziecko rozwija się we właściwy dla siebie sposób. Trzylatek różni się do pięciolatka, chłopiec różni się od dziewczynki, jedno dziecko różni się od drugiego. Dlatego każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia i bezwarunkowej akceptacji. W Lokomotywie przykładamy ogromną wagę do kształtowania woli dziecka, jego charakteru i umiejętności. Cele te realizujemy poprzez:

rozwój charakteru (porządek, męstwo, posłuszeństwo, prawdomówność, wytrwałość, pracowitość...)

ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE WOLĘ są niezbędnym elementem kształtowania charakteru dziecka jest stworzenie odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność czekania, wysiłek fizyczny, porządkowanie swojej sali i miejsca pracy, pokonywanie swojego lenistwa, mówienie prawdy, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach. Na każdy miesiąc rodzice otrzymują program, w którym określone są nawyki nad którymi pracują dzieci, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy, zalecenia i wskazówki do pracy w domu. Przedstawiamy kilka dodatkowych narzędzi, które wykorzystujemy w przedszkolu pracując nad kształtowaniem charakteru dziecka: 1) Zasady postępowania wiszące w widocznym miejscu. 2) Pogadanki na temat kształtowania charakteru. 3) Czytanie książek z ciekawymi historiami. 4) Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie (np. kiermasz dobroczynny). 5) Indywidualny dzienniczek zadań dla każdego dziecka.)

nauka odpowiedzialności (za swoje decyzje i wybory, za siebie i innych)

NAUCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, świadomość własnych obowiązków, dobrowolne ich przyjmowanie i wypełnianie najlepiej jak potrafimy – to właśnie działanie w sposób odpowiedzialny. W sferze podejmowania decyzji: 1) Zachęcamy dziecko do dokonywania wyborów (im starsze dziecko tym, obszar decyzji powinien się zwiększać). 2) Stwarzamy możliwości do podejmowania decyzji. 3) Dajemy dziecku prawo do popełniania błędów (dziecko ma prawo popełnić błąd, a my uczmy je powstawać i pokazujmy co można poprawić, nie obarczajmy je poczuciem winy, nie paraliżujmy aktywności lękiem przed popełnieniem błędu).

wyrażanie swoich uczuć (bo nie ma złych uczuć).

UCZUCIA I POSTAWY PROSPOŁECZNE We wszystkich obszarach życia spotykamy się z różnymi uczuciami dziecka, ze współczuciem, smutkiem, złością, niechęcią, gniewem, radością. Nie ma złych uczuć, dlatego uczymy nasze dzieci świadomego przeżywania różnych stanów emocjonalnych, pokazujemy im jak mogą sobie z nimi radzić. Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u dzieci są zadania, które umożliwiają naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi przykładowo: wzajemna pomoc, troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek, dbanie o miłą atmosferę, dobre relacje, troska o dostrzeganie potrzeb innych dzieci.

formacja duchowa (w oparciu o prawdy wiary katolickiej)

W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej.
Formacja duchowa w Przedszkolu „Lokomotywa” jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY.

Szkoła

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny.

Nasze metody:

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z TUTOREM

Każde dziecko jest indywidualną, niepowtarzalną osobą, ma swoją własną historię, rozwija się w swoim tempie, dlatego też potrzebuje indywidualnego traktowania. Nauczyciel – tutor obserwując ucznia pomaga mu zrozumieć procesy, które nim kierują, nazywać rzeczywistość, którą przeżywa, której doświadcza, wyznacza mu indywidualne zadania, które mają na celu wzmocnienie jego cech pozytywnych, poszukiwanie obszarów rozwijania pasji i talentów. Z drugiej strony zadania mają pomóc uczniowi pracować w obszarach, które sprawiają więcej problemów, które utrudniają mu funkcjonowanie w grupie społecznej. Od tego roku wszyscy nauczyciele – tutorzy objęci są superwizją Koordynatora ds. tutoringu.

WSPÓŁPRACA Z PSYCHOLOGIEM

Od wielu lat Lokomotywa realizuje program wsparcia ucznia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie. Jednak w związku z rozwojem szkoły nawiązaliśmy stałą współpracę z Psychologiem, który raz w tygodniu prowadzi obserwacje zajęć, warsztaty dla uczniów, konsultacje dla nauczycieli i w razie potrzeby również dla rodziców.

ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE CHARAKTER UCZNIA

Niezbędnym elementem kształtowania charakteru jest stworzenie uczniom odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim przygotowywanie się do zajęć, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność odmawiania sobie przyjemności, wysiłek fizyczny i pokonywanie lenistwa. Inne  dodatkowe narzędzia, które wykorzystujemy do realizowania tego celu to m.in. :

  1. Indywidualne i zespołowe zadania wychowawcze na każdy miesiąc.
  2. Cytaty nad wejściem do każdej klasy, na tablicy ogłoszeń, itp.
  3. Pogadanki na temat kształtowania charakteru.
  4. Czytanie biografii wielkich i świętych ludzi.
  5. Wykorzystanie akademii rocznicowych do akcentowania znaczenia poszczególnych cech charakteru (męstwo, honor, pracowitość, poświęcenie).
  6. Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie.
  7. Lektury służące pracy nad sobą.
  8. Zapraszanie znanych osób (biznesmenów, ludzi mediów, działaczy społecznych), aby opowiedziały w jaki sposób charakter i determinacja w działaniu pomagają w dorosłym życiu.
ODKRYWANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI

Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego istnienia? To tylko niektóre pytania, na które nasi podopieczni będą szukali odpowiedzi. Więcej Człowiek jest istotą rozumną a dochodzenie do prawdy o sobie i świecie wymaga wysiłku, poszukiwania, otwartego umysłu i serca. Z pomocą przychodzą lekcje religii i historii. Na religii uczniowie poznają swoje serce i starają się budować więź z Bogiem. Poznają dzieje Starego i Nowego Testamentu, zasady swojej wiary, odkrywają miłość Boga i uczą się kochać Boga i bliźniego. Na historii uczniowie poznają dzieje swojej rodziny (będą tworzyć drzewa genealogiczne), miasta, ojczyzny – jej trudnych i chwalebnych momentów, losy wielkich Polaków, bohaterów narodowych i zdrajców. „Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci.” (Norman Davies).

WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI

Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u uczniów są zadania, które umożliwiają uczniom naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi na przykład: – wzajemna pomoc – troska o chorych uczniów – troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek – dbanie o miłą atmosferę w klasie, dobre relacje – troska o dostrzeganie potrzeb innych uczniów.

PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PUNKTUALNOŚĆ

Obowiązkiem ucznia jest punktualność, właściwy strój oraz rzetelne przygotowanie do zajęć. Uczeń powinien mieć wszystkie przybory, zeszyty i podręczniki wymagane w szkole. Każdy uczeń posiada własną szafkę oraz wyznaczone miejsce w sali lekcyjnej, gdzie może zostawić książki oraz przybory szkolne. Wsparciem w planowaniu i zapamiętywaniu swoich obowiązków jest Kalendarz Uczniowski, który uczniowie sami uzupełniają wpisując ważne wydarzenia, planowane sprawdziany, terminy przygotowania prezentacji i ciekawostek, przedstawień, wyjść, apeli itp. W ten sposób dzieci uczą się zarządzania sobą w czasie i stopniowo przejmują odpowiedzialność za swoje życie.

ZAJĘCIA PORZĄDKOWE

Zajęcia porządkowe powierzane uczniom przez wychowawcę mają na celu nabycie sprawności w wykonywaniu prac porządkowych w klasie (ścieranie tablicy, podlewanie kwiatów, zamiatanie podłogi, wycieranie kurzu, ścieranie i ustawianie krzeseł i stolików), wdrażanie do systematycznego dbania o ład i porządek w swoich rzeczach, przyborach szkolnych, szafce, uczenie się współpracy i współodpowiedzialności za powierzone całej klasie zadania.

PRACA W DOMU

Praca w domu jest elementem kształtowania systematyczności i pracowitości ucznia oraz samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Uczniowie otrzymują „zadania” do wykonania, np. przygotowanie akcesoriów do realizacji projektu, codzienne czytanie lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych (15 minut dziennie), karty pracy dla utrwalenia programu. Zakres pracy domowej regulują nauczyciele z zachowaniem higieny pracy.

ZDROWY STYL ŻYCIA

Chcemy, aby nasze dzieci dbały o zdrowy styl życia, rozumiany jako troska o dobrą kondycję, racjonalne odżywianie, dbałość o higienę. W planie rocznym zajęć organizujemy: – zajęcia i zawody sportowe, SKS-y, zawody pływackie, pokazy taneczne, itp., – wiele pogadanek na temat bezpieczeństwa i higieny, – zapraszamy specjalistów od spraw żywieniowych, lekarzy stomatologów itp., – organizujemy odpłatną gimnastykę korekcyjną na terenie szkoły dla zainteresowanych, – promujemy spożywanie owoców i warzyw (szkoła uczestniczy w programach unijnych „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”) i zachęcamy do niespożywania słodyczy.

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
O nasProgram wychowawczy