Szkoła

Szkoła Podstawowa LOKOMOTYWA jest inicjatywą edukacyjną, stworzoną z inspiracji rodziców oraz pedagogów w 2010 r. Szkoła jest kontynuacją Przedszkola LOKOMOTYWA, które istnieje od 2006 roku.

NASZE PODSTAWOWE ZADANIE – TO INTEGRALNY ROZWÓJ UCZNIA w jego sferze umysłowej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej i duchowej.
Nasze dwa filary: wychowanie i edukacja pozwalają nam odnosić sukcesy, którymi chcemy się dzielić! Wyniki edukacyjne potwierdzają oceny zewnętrzne, w tym Kuratorium. Program wychowawczy – widać „gołym okiem”.

Lokomotywa pragnie nauczyć swoich wychowanków myśleć, kochać i pracować. Stawiamy na ścisłą współpracę nauczycieli i rodziców.

Fundusz stypendialny pozwala dołączyć do nas każdej rodzinie, która podziela nasze wartości.

NASZE FILARY

WYCHOWANIE

 • indywidualny opiekun (tutor), który bardzo dokładnie codziennie przygląda się dziecku, towarzyszy w rozwijaniu jego mocnych stron i talentów, wyznacza obszary rozwoju, wspomaga w wychowaniu (jedność celów i metod: dom-przedszkole)
 • kształtowanie charakteru poprzez ćwiczenie dobrych postaw (uporządkowanie, pracowitość, hojność, odpowiedzialność, pobożność i radość) i nawyków (miesięczne karty pracy)
 • naturalne pogłębianie relacji z Bogiem poprzez codzienną modlitwę i odwoływanie się do zasad moralnych
 • budowanie wspólnego środowiska rodzin (wyjazdy, spotkania, współpraca) podlinkowanie do INTEGRUJEMY SIĘ,

Edukacja

Intensywny program kształcenia lingwistycznego 
 • 4/5 godzin języka angielskiego tygodniowo
 • 2 godziny języka hiszpańskiego tygodniowo
 • język kaszubski
 • telekonferencje w języku hiszpańskim i angielskim z uczniami szkół partnerskich
 • koła językowe
 • międzynarodowe projekty edukacyjne m.in. Comenius – „Global Citizenship”
Program kształcenia uczniów uzdolnionych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • analiza mocnych i słabych stron ucznia i zindywidualizowany tryb wsparcia
Programy odkrywania talentów:
 • zajęcia z twórczego myślenia i kreatywnego działania
 • zajęcia plastyczno-techniczne pt. „Jestem artystą i konstruktorem”
 • zajęcia muzyczno-taneczne pt. „Jestem kompozytorem, tancerzem i piosenkarzem”
 • zajęcia literacko-teatralne pt. „Jestem literatem, aktorem i dziennikarzem”
 • „Odyseja umysłu” i inne projekty – trening zdolności twórczych
 • zajęcia sportowe: basen, klub piłkarski, klub narciarski, tańce
 • bogata oferta dodatkowa
 • bieżąca informacja na temat dziecka + spotkania z opiekunem i realizacja wspólnie ustalonego planu rozwoju
edukacja rodziców – oferta  szkoleń i wykładów dla rodziców wspierających proces wychowawczy

KADRA, METODY, SUKCESY

 • wysoko wykwalifikowana i oddana swej pracy kadra pedagogiczno-psychologiczna, lingwistyczna oraz logopeda,
 • sprawdzone i skuteczne metody wychowawczo-dydaktyczne (m.in. Cieszyńska, Bogdanowicz, Weronika Sherborne, elementy Montessori, autorskie projekty Lokomotywy, inne),
 • absolwenci Przedszkola rewelacyjnie adaptują się w środowisku szkolnym, zarówno na poziomie intelektualnym, jak i społecznym.

TUTORING – PROGRAM KU DOBRU DZIECKA

Szkoła i dom rodzinny powinny tworzyć spójne pod względem zasad i treści środowiska wychowawcze.

Każda rodzina przed przystąpieniem do projektu edukacyjnego poznaje założenia programowe Lokomotywy i akceptuje ich realizację w praktyce szkolnej. Szkoła pragnie wspierać rodziców w jak najlepszym wypełnianiu swojego powołania, jednak nie chce i nie może jej w tym zastąpić.

W szkole, każde dziecko ma swojego opiekuna – tutora, który towarzyszy mu w rozwoju. Kluczowym elementem pracy tutora jest więc odkrycie potencjału, potrzeb i talentów ale także zadań i ewentualnych zagrożeń, które stoją na drodze do pełnego rozwoju dziecka, a następnie przekazanie swoich spostrzeżeń jego rodzicom.

Tutor zna swojego ucznia, ma z nim częsty kontakt, słucha co ma do powiedzenia, stara się wczuć w jego sytuację z zaangażowaniem, aby zrozumieć jego świat. Tutor pozwala uczniowi odkrywać swoje potrzeby, nazywać stany emocjonalne i wspierać w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań. Rozmawia z nim o szkole i relacjach w grupie. Stara się poznać jego zainteresowania, pasje, omawia z nim postępy w nauce i wskazuje obszary, które wymagają poprawy, refleksji i krytycznego spojrzenia. Nie zostawia go jednak z problemem ale wspiera, dodaje odwagi, zachęca do wysiłku i pomaga znaleźć indywidualną ścieżkę rozwoju. Przygotowuje ucznia w ten sposób do stopniowego brania odpowiedzialności za naukę i swój rozwój.

PLAN DZIAŁANIA DLA DZIECKA I CAŁEJ RODZINY

Rodzice i tutor spotykają się 2 razy w roku, omawiając postępy dziecka i pojawiające się problemy. Efektem rozmowy jest wypracowanie planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie, a jego rezultaty przedstawiane są na kolejnym spotkaniu. Aby spotkania z tutorem były owocne, rodzice przygotowują się do nich wcześniej poprzez: 1) Podsumowanie ustaleń z ostatniego spotkania oraz zweryfikowanie tego, co się udało, a czego nie udało się dziecku i rodzinie osiągnąć oraz rozważenie przyczyn. 2) Ustalenie o jakich sprawach, problemach, wydarzeniach, osiągnięciach dziecka rodzice chcą porozmawiać z tutorem (lista pytań). 3) Zastanowienie się nad celami, zadaniami jakie chcemy postawić przed sobą i przed dzieckiem po spotkaniu.

Ku pełnej współpracy oferujemy rodzicom także wiele ciekawych konferencji, seminariów, wykładów i kursów, które dopełniają misję wspierania rodziców w pracy wychowawczej. Cyklicznie odbywają się spotkania z wychowawcami (2 x semestr), konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów (2 x semestr), lekcje otwarte. Na bieżąco dyrekcja przesyła również ciekawe artykuły i inne ważne wiadomości.

Uwaga – Lokomotywa w tutoringowym programie MEN

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w lutym 2017 r. zostaliśmy zakwalifikowani, jako jedna z 64 szkół z całej Polski – do ogólnopolskiego programu pt. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Jest to projekt finansowany ze środków MEN, dzięki któremu staniemy się placówką, w której wszyscy nauczyciele będą certyfikowanymi Tutorami, a TE Lokomotywa nabędzie prawa do certyfikowania innych podmiotów. W procesie rekrutacji zostaliśmy nazwani placówką wzorcową, a nasze dotychczasowe działania przyjęte z wielkim uznaniem.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Najważniejsze jest wychowanie i to od niego zależy w dużej mierze skuteczność nauczania. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy osiągał najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, a w przyszłości uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny.

Nasze metody:

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z TUTOREM

Każde dziecko jest indywidualną, niepowtarzalną osobą, ma swoją własną historię, rozwija się w swoim tempie, dlatego też potrzebuje indywidualnego traktowania. Nauczyciel – tutor obserwując ucznia pomaga mu zrozumieć procesy, które nim kierują, nazywać rzeczywistość, którą przeżywa, której doświadcza, wyznacza mu indywidualne zadania, które mają na celu wzmocnienie jego cech pozytywnych, poszukiwanie obszarów rozwijania pasji i talentów. Z drugiej strony zadania mają pomóc uczniowi pracować w obszarach, które sprawiają więcej problemów, które utrudniają mu funkcjonowanie w grupie społecznej. Od tego roku wszyscy nauczyciele – tutorzy objęci są superwizją Koordynatora ds. tutoringu.

WSPÓŁPRACA Z PSYCHOLOGIEM

Od wielu lat Lokomotywa realizuje program wsparcia ucznia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie. Jednak w związku z rozwojem szkoły nawiązaliśmy stałą współpracę z Psychologiem, który raz w tygodniu prowadzi obserwacje zajęć, warsztaty dla uczniów, konsultacje dla nauczycieli i w razie potrzeby również dla rodziców.

ZADANIA KSZTAŁTUJĄCE CHARAKTER UCZNIA

Niezbędnym elementem kształtowania charakteru jest stworzenie uczniom odpowiednich warunków i przestrzeni wspomagającej rozwój woli. Praca nad własnym charakterem to przede wszystkim przygotowywanie się do zajęć, pomaganie kolegom i koleżankom w trudnych chwilach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, umiejętność odmawiania sobie przyjemności, wysiłek fizyczny i pokonywanie lenistwa. Inne  dodatkowe narzędzia, które wykorzystujemy do realizowania tego celu to m.in. :

 1. Indywidualne i zespołowe zadania wychowawcze na każdy miesiąc.
 2. Cytaty nad wejściem do każdej klasy, na tablicy ogłoszeń, itp.
 3. Pogadanki na temat kształtowania charakteru.
 4. Czytanie biografii wielkich i świętych ludzi.
 5. Wykorzystanie akademii rocznicowych do akcentowania znaczenia poszczególnych cech charakteru (męstwo, honor, pracowitość, poświęcenie).
 6. Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w wolontariacie.
 7. Lektury służące pracy nad sobą.
 8. Zapraszanie znanych osób (biznesmenów, ludzi mediów, działaczy społecznych), aby opowiedziały w jaki sposób charakter i determinacja w działaniu pomagają w dorosłym życiu.
ODKRYWANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI

Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego istnienia? To tylko niektóre pytania, na które nasi podopieczni będą szukali odpowiedzi. Więcej Człowiek jest istotą rozumną a dochodzenie do prawdy o sobie i świecie wymaga wysiłku, poszukiwania, otwartego umysłu i serca. Z pomocą przychodzą lekcje religii i historii. Na religii uczniowie poznają swoje serce i starają się budować więź z Bogiem. Poznają dzieje Starego i Nowego Testamentu, zasady swojej wiary, odkrywają miłość Boga i uczą się kochać Boga i bliźniego. Na historii uczniowie poznają dzieje swojej rodziny (będą tworzyć drzewa genealogiczne), miasta, ojczyzny – jej trudnych i chwalebnych momentów, losy wielkich Polaków, bohaterów narodowych i zdrajców. „Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci.” (Norman Davies).

WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI

Bardzo ważnym elementem kształtowania postaw prospołecznych u uczniów są zadania, które umożliwiają uczniom naukę współżycia w grupie oraz służenia pomocą innym. Są nimi na przykład: – wzajemna pomoc – troska o chorych uczniów – troska o miłe przyjęcie nowych kolegów i koleżanek – dbanie o miłą atmosferę w klasie, dobre relacje – troska o dostrzeganie potrzeb innych uczniów.

PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PUNKTUALNOŚĆ

Obowiązkiem ucznia jest punktualność, właściwy strój oraz rzetelne przygotowanie do zajęć. Uczeń powinien mieć wszystkie przybory, zeszyty i podręczniki wymagane w szkole. Każdy uczeń posiada własną szafkę oraz wyznaczone miejsce w sali lekcyjnej, gdzie może zostawić książki oraz przybory szkolne. Wsparciem w planowaniu i zapamiętywaniu swoich obowiązków jest Kalendarz Uczniowski, który uczniowie sami uzupełniają wpisując ważne wydarzenia, planowane sprawdziany, terminy przygotowania prezentacji i ciekawostek, przedstawień, wyjść, apeli itp. W ten sposób dzieci uczą się zarządzania sobą w czasie i stopniowo przejmują odpowiedzialność za swoje życie.

ZAJĘCIA PORZĄDKOWE

Zajęcia porządkowe powierzane uczniom przez wychowawcę mają na celu nabycie sprawności w wykonywaniu prac porządkowych w klasie (ścieranie tablicy, podlewanie kwiatów, zamiatanie podłogi, wycieranie kurzu, ścieranie i ustawianie krzeseł i stolików), wdrażanie do systematycznego dbania o ład i porządek w swoich rzeczach, przyborach szkolnych, szafce, uczenie się współpracy i współodpowiedzialności za powierzone całej klasie zadania.

PRACA W DOMU

Praca w domu jest elementem kształtowania systematyczności i pracowitości ucznia oraz samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Uczniowie otrzymują „zadania” do wykonania, np. przygotowanie akcesoriów do realizacji projektu, codzienne czytanie lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych (15 minut dziennie), karty pracy dla utrwalenia programu. Zakres pracy domowej regulują nauczyciele z zachowaniem higieny pracy.

ZDROWY STYL ŻYCIA

Chcemy, aby nasze dzieci dbały o zdrowy styl życia, rozumiany jako troska o dobrą kondycję, racjonalne odżywianie, dbałość o higienę. W planie rocznym zajęć organizujemy: – zajęcia i zawody sportowe, SKS-y, zawody pływackie, pokazy taneczne, itp., – wiele pogadanek na temat bezpieczeństwa i higieny, – zapraszamy specjalistów od spraw żywieniowych, lekarzy stomatologów itp., – organizujemy odpłatną gimnastykę korekcyjną na terenie szkoły dla zainteresowanych, – promujemy spożywanie owoców i warzyw (szkoła uczestniczy w programach unijnych „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”) i zachęcamy do niespożywania słodyczy.

PROGRAM EDUKACYJNY

ZAJĘCIA ZINTEGROWANE – KLASY I-III”

Zajęcia w Lokomotywie rozpoczynają się modlitwą poranną. Zgodnie z wymogami I etapu edukacyjnego, w klasach I-III realizowane jest kształcenie zintegrowane, tzn. nie ma podziału na przedmioty. Są to zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno- wychowawczym.

Zajęcia zintegrowane rozpoczynają się modlitwą i Porankiem z wychowawcą. Jest to czas motywacji, zachęty i pozytywnego wzmocnienia na cały dzień nauki i zabawy. To również czas na przypomnienie zasad i zadań wychowawczych dla uczniów. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o ich przeżyciach i emocjach (tych trudnych i tych przyjemnych) i pomaga spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy – z optymizmem i radością – na dobry dzień J. Codziennie przez kilka godzin nauczyciel wprowadza dzieci w świat liter (czytanie, pisanie), słów (mówienie, słuchanie), liczb (liczenie), dźwięków (śpiewanie, granie), barw i wyobraźni (zajęcia plastyczne i techniczne), technologii multimedialnej (zajęcia informatyczne) i ruchu (zajęcia sportowe). Praca zorganizowana jest w blokach tematycznych. Znajdują się w nich treści wszystkich sfer edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, muzycznej i fizycznej. Treści z poszczególnych dziedzin nauczania są skorelowane ze sobą, aby uczeń lepiej zrozumiał wszelkie zagadnienia, pojął sens i przydatność wiedzy w życiu. Czas poświęcony na realizację wymienionych sfer edukacji jest płynny, decyduje o nim nauczyciel.

Klasy IV – VI

Klasy IV-VI – realizują 7-godzinny program zajęć obowiązkowych + zajęcia dodatkowe.

Edukacja lingwistyczna

ROZSZERZONY PROGRAM ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych).

Nauczanie języków obcych na wysokim poziomie jest jednym z założeń programowych naszej szkoły. Dzieci uczą się dwóch języków: angielskiego i hiszpańskiego. Znajomość języka angielskiego jest standardem, który poza tym, że jest koniecznością, przestaje być jedynym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. Staje się nim natomiast znajomość języka hiszpańskiego, który jest drugim językiem pod względem użyteczności w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi na kilku kontynentach. Język hiszpański jest językiem urzędowym w 21 krajach, jest również oficjalnym językiem ONZ, UNESCO, Unii Europejskiej oraz Unii Afrykańskiej. Znajomość języka hiszpańskiego daje ponadto w przyszłości możliwość podjęcia nauki na wielu uniwersytetach w Hiszpanii w ramach programów unijnych /SOCRATES/.

Pierwszy język angielski

Od klasy I realizowana jest nauka języka angielskiego w wymiarze 4 zajęć w tygodniu, bądź 3 godzin dla 6-latków przez okres adaptacji (bez dodatkowych opłat). Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności dzieci. Podczas nauki w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne wypracowane przez Lokomotywę. Uczniowie śpiewają w programie karaoke, wystawiają przedstawienia teatralne, biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, recytują wybrane teksty. W klasach powyżej 15 osób języka angielskiego naucza dwóch nauczycieli.

Drugi język hiszpański

Języka hiszpańskiego nauczamy od klasy I w wymiarze 2 zajęć w tygodniu (bez dodatkowych opłat). Podczas nauki, podobnie jak w przypadku języka angielskiego, w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Program nauczania jest także wzbogacony o liczne projekty, m.in. artystyczne.

Trzeci język kaszubski

W Lokomotywie uczniowie klas I-III uczą się języka kaszubskiego. Obecnie języka kaszubskiego uczy się ponad 16.000 uczniów i każdego roku dołączają do projektu nowe szkoły. Nauka języka kaszubskiego rozwija umiejętności oraz strategie uczenia się języków, które z powodzeniem można wykorzystywać przy nauce języka angielskiego, czy innych języków obcych. Uczniowie, dzięki znajomości języka kaszubskiego, mają większy zasób słownictwa, co ułatwia uczenie się innych języków. Opanowanie języka kaszubskiego ma duże znaczenie wychowawcze. Dzieci, młodzież, która nie traci znajomości języka swoich przodków, zachowują szacunek dla starszego pokolenia, mają większe poważanie dla rodziców i dziadków. Znajomość języka kaszubskiego zacieśnia więzy rodzinne zwłaszcza pomiędzy najstarszym i najmłodszym pokoleniem. Uczniowie zaś, którzy nie wynieśli znajomości kaszubszczyzny z domu rodzinnego, zapoznają się z językiem regionu i uczą się szacunku dla jego kultury i języka. Dzieci, młodzież która posługują się także drugim językiem wykazują większą wrażliwość i otwartość w kontaktach z innymi. Dodatkowo uczniowie mają możliwość poznać bardzo dokładnie wszystkie najpiękniejsze miejsca Kaszub, muzea, parki, miasteczka i wsie, domy kultury i sztuki, mają szansę odkryć muzykę, literaturę, twórczość ludową poznając dobro duchowe i kulturowe tej małej Ojczyzny. Powyższe cele edukacyjne i wychowawcze realizować będziemy w 100% z subwencji państwowej, a wszystkie środki przekażemy na organizację zajęć, zakup podręczników, sfinansowanie wszystkich wycieczek krajoznawczych, zwiedzanie muzeów itp., zakup tablic multimedialnych i oprogramowania do nauczania języków, poznawania kultury, sztuki, muzyki. Naukę języka kaszubskiego kontynuować można również na II etapie nauczania (w klasach IV – VI).

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych)

Uprawianie sportu w dowolnej dyscyplinie zaczyna się od zabaw ogólnorozwojowych. Dzięki nim kształtowana jest sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynacja ruchów, plastyczność i precyzja. Z ruchu i współzawodnictwa można czerpać radość i satysfakcję. Sport uczy wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtuje poczucie współodpowiedzialności, uczy pokory w chwilach sukcesu i optymizmu w znoszeniu porażki. Blok zajęć sportowych obejmuje 4 zajęcia tygodniowo, w tym: 3 x ćwiczenia ogólnorozwojowe (na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym), 1 x basen – płatny. Ponadto przewidziana jest przerwa rekreacyjna na świeżym powietrzu.

SPORTOWA LOKOMOTYWA (w bloku zajęć obowiązkowych

W naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy LOKOMOTYWA założony przez rodziców i nauczycieli. W ramach UKS odbywają się już dodatkowe zajęcia w sekcji pływackiej, szachowej i narciarskiej. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem daje nam wiele możliwości. Wykorzystujemy tą przestrzeń w sposób optymalny.

RELIGIA (w bloku zajęć obowiązkowych)

Nauczanie religii w naszej szkole jest ważnym elementem kształtowania osoby. Zależy nam, aby wiara przekazywana była jako radosne doświadczenie dziecięctwa Bożego. Chcemy, aby była to naturalna droga, na której ubogacamy nasze życie, wzmacniamy wolę, otwieramy się na innych ludzi z miłością i duchem służby. Religia prowadzona jest 2 razy w tygodniu.

HISTORIA (w bloku zajęć obowiązkowych)

„Historia jest swego rodzaju literaturą, ale literaturą, w której próbujemy zachować reguły warsztatu naukowego, a więc logikę, maksymalną ścisłość. Jeżeli używamy jakiegoś określenia, to staramy się je doprecyzować, stosujemy chronologię, badamy źródła, bo tylko one mogą nas przekonać do jakiejś prawdy. Ale to źródło badamy pod różnymi kątami: kto je wytworzył, dlaczego, jak wyglądają inne źródła, które z nich są bardziej wiarygodne” (Prof. Wojciech Roszkowski) Nie chodzi wiec tylko o daty, o chronologię ale o budowanie spójnego systemu myślenia, w którym dziecko uczy się wnioskować, oceniać, porządkować i przewidywać. Ucząc dzieci historii – uczymy je po prostu MYŚLEĆ! Historia w klasach I – III jest autorskim projektem Lokomotywy. Zajęcia odbywają się przez 45 min. 1 x w tygodniu.

ZAJECIA INFORMATYCZNE (w bloku zajęć obowiązkowych)

Edukacja informatyczna jest formą kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki i technologii na elementarnym poziomie. Technologia informatyczna wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznanie i rozumienie świata przez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmaga przy tym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowaniu własnym rozwojem. Niesie w sobie też aspekt wychowawczy, poprzez poszanowanie własności osobistej i intelektualnej oraz wyrabianie postawy otwartości na świat. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

ZAJĘCIA DODATKOWE (13.50 – 15.45)

METODY NAUCZANIA

Rzeczywistość „testowa” sprowadziła naukę do sprawności w wypełnianiu luk w tekście – edukacja w Lokomotywie stawiła temu zdecydowany opór. Więcej

(Nasze metody nauczania prowokują ucznia do myślenia krytycznego, logicznego, do zadawania pytań, do stawiania hipotez, do kwestionowania „oczywistości” aby samemu wyciągać wnioski. Zespół pedagogów wypracował standardy edukacyjne, które czerpią z klasycznej edukacji i nowoczesnych metod nauczania. Nie ma tutaj miejsca na nudę i rutynę. Od najmłodszych klas uczniowie realizują projekty, przygotowują ciekawostki i prezentacje multimedialne, biorą udział w konkursach i olimpiadach, wystawiają przedstawienia, piszą wiersze i opowiadania. Uczniowie uczą się poprzez doświadczanie, wyjścia do parków technologicznych, na wyższe uczelnie, do różnych miejsc pracy, teatrów i muzeów. Uczą się również w ramach starannie opracowanego bloku zajęć dodatkowych, który odpowiada na różne zainteresowania uczniów oraz pokazuje nowe, dotąd nieznane obszary.

Zdobywanie wiedzy i nabywanie ważnych umiejętności odbywa się w z wykorzystaniem wielu metod dydaktycznych:

 • uczniowie przyswajają wiedzę poprzez obserwacje, wywiady, czytanie książek, tekstów źródłowych, uczenie się tekstów na pamięć, bezpośredni przekaz informacji przez nauczyciela, pokaz itp. Angażowana jest głównie pamięć, która jest niezbędna w rozumieniu pojęć, rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.
 • uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę poprzez prowadzenie eksperymentów, przygotowywanie ciekawostek i prezentacji, biorąc udział w pogadankach, grach dydaktycznych, odpowiadając na pytania problemowe, stawiając hipotezy. Sprzyja to rozwojowi myślenia, uczy planowania i działania oraz rozwiązywania problemów.
 • uczenie się przez przeżywanie ma na celu rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych, nazywanie swoich uczuć i potrzeb, ale także przestrzeganie granic wolności drugiej osoby, uczenie się empatii i asertywności, postępowania zgodnego z przyjętym system wartości i własnym sumieniem. Bardzo ważną, alternatywną do tradycyjnej metody nauczania jest realizowana od początku istnienia szkoły METODA PROJEKTÓW.

Projekt edukacyjny to zadanie długoterminowe, polegające na rzetelnym zbadaniu wybranego przez siebie tematu, a następnie przedstawieniu go na forum klasy. Obserwujemy wiele korzyści płynących z zastosowania tej metody w naszej szkole. Uczniowie uczą się: – dokonywania wyborów i podejmowania decyzji (uczeń decyduje o wykorzystanych treściach i technikach, tempie jej wykonania, sposobie prezentacji); – samodzielności, planowania, dobrej organizacji; -integrować wiedzę z różnych dziedzin; – autoprezentacji, dzięki temu zyskują poczucie wiary we własne siły. Inne ważne zalety to: – zdobywanie wiedzy staje się przyjemnością, przygodą i pasją; – rozwijanie nowych zainteresowań, poszerzanie horyzontów (podczas obserwacji prezentacji swoich kolegów i koleżanek); – konfrontowanie się z oceną rówieśników. W tym procesie istotna jest rola nauczyciela i rodziców, którzy stają się bardziej doradcami, konsultantami oraz zachęcają i motywują dziecko do samodzielnej pracy.

UCZEŃ ZDOLNY I O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest praca z uczniem zdolnym, stwarzanie mu warunków do rozwiązywania trudniejszych treści programowych, uczestniczenie w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, olimpiadach i turniejach. Drugim aspektem pracy jest wczesne wykrycie trudności i ewentualnych zaburzeń hamujących rozwój dziecka oraz szybkie zaradzanie pojawiającym się problemom (Lokomotywa współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie oraz Psychologiem szkolnym).

ZAJĘCIA DODATKOWE – ODPŁATNE

Istnieje możliwość skorzystania z następującej oferty (ceny mogą ulec zmianie)

 • szachy
 • basen 
 • gimnastyka korekcyjna 
 • logopeda 

FORMACJA DUCHOWA

W placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa nauczanie religii i wychowanie odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej. Formacja duchowa w szkole Lokomotywa jest bardzo ważnym aspektem kształtowania OSOBY. Dla wierzących rodziców jest to najważniejsza kwestia, dlatego szkoła stwarza swoim podopiecznym takie warunki, aby mogli poznać zasady wiary i pogłębić swoją relację z Bogiem.

Cele te realizujemy poprzez praktykowanie codziennej modlitwy, uczestniczenie w katechezie oraz sakramentach podczas ważnych okresów liturgicznych Kościoła, uczestniczenie we Mszy Św. na początek i na koniec roku szkolnego, w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, codzienne formowanie sumienia, odwoływanie się do zasad moralnych i duchowych. Nie można narzucić wiary nikomu, dlatego przede wszystkim wspieramy uczniów w kształtowaniu cnót i rozwijaniu intelektu, dzięki którym mogą w wolności wybierać i czynić dobro.

W wychowaniu religijnym bardzo ważna jest postawa wychowawców, świadectwo ich życia, szacunek, otwartość i autentyczność.

Uwaga – w każdy pierwszy wtorek miesiąca o. Bertold odprawia Mszę św. w intencji dzieci, rodziców oraz kadry nauczycielskiej Lokomotywy. Zapraszamy – Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Bartosza Głowackiego 3, Sopot

W budynku naszej Szkoły cyklicznie odbywają się:

MUNDUREK

W szkole podczas zajęć obowiązuje strój szkolny.

Dwie odmiany stroju szkolnego:

 • strój codzienny  – błękitne bluzeczki polo + granatowe  sweterki + szare spodnie/kraciaste spódniczki;
 • strój galowy –  obowiązuje uczniów w dniach uroczystości kościelnych i państwowych oraz w inne dni wyznaczone na początku każdego roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

Dlaczego mundurki?

Noszenie mundurka ma przypominać uczniowi wewnętrzne nastawienie na cele, jakie zamierza osiągnąć poprzez pracę w szkole. Ma również pomóc mu skupić się na tym co ważne, a nie powierzchowne, a więc na relacjach osobowych. Naszą społeczność tworzą uczniowie, którzy są sobie równi, choć nie jednakowi, a strój jest elementem kształtowania tożsamości szkolnej oraz naszym prawem do wyrażania siebie w ramach lokalnej społeczności. Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, w czasie, których obowiązuje strój sportowy oraz dni, w których Dyrektor Szkoły dopuścił inny strój.

RAMOWY PLAN DNIA

Szkoła jest otwarta w godzinach od 7.30 do 17.00.

Zajęcia w Lokomotywie rozpoczynają się modlitwą poranną.

Rozkład dnia dla klas I-III

7.30 – 8.00 – zajęcia świetlicowe poranne (uczestnictwo dobrowolne)
08-13.40 – zajęcia PROGRAMOWE (8.00 – 13.40) (uczestnictwo obowiązkowe)
13.50 -15.45 – zajęcia DODATKOWE – nieodpłatne
15.45 – 17.00 – świetlica

Rozkład dnia dla klas IV-VI

Klasy IV – VI realizują 7-godzinny program zajęć obowiązkowych + zajęcia dodatkowe.

Rozkład dnia dla klas VII-VIII

Klasy VII-VIII realizują rozszerzony program zajęć. Podstawa programowa jest wzbogacona o dodatkowe zajęcia z : języka polskiego (plus 1h), z matematyki (plus 1 h), z angielskiego (plus 2 h).

Uczniowie mają też okazję korzystać z tzw. laboratoriów wiedzy.

POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (15.45 – 17.00)

Zajęcia popołudniowe przeznaczone są na pracę własną uczniów, zabawę, korzystanie z bazy dydaktycznej szkoły, czytanie książek, zabawę na świeżym powietrzu, odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne – w zależności od preferencji ucznia.

NASZA KADRA

Nasi pedagodzy mają uprawnienia zawodowe wymagane przez MEN, legitymują się wykształceniem kierunkowym, poszerzonym o dodatkowe specjalizacje. Stale doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w obowiązkowych warsztatach, radach pedagogicznych, spotkaniach formacyjnych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, wykładach. Są otwarci na poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania i awangardowych projektów. To pasjonaci, którzy nauczają w sposób niezwykły, kreatywny i inspirujący, a ponieważ sami mają wiele zainteresowań i talentów stanowią doskonały przykład dla swoich podopiecznych. Nauczyciele w Lokomotywie odznaczają się wysoką kulturą osobistą, moralnością, życiową mądrością i optymizmem.

KOMUNIKACJA: NAUCZYCIEL – RODZICE

Rodzice i uczniowie otrzymują na każdy miesiąc INFORMATOR, w którym zawarty jest plan pracy klasy, program wychowawczy (cnoty, zadania wychowawcze z zakresu autonomii, socjalizacji i pracy, cytat miesiąca, postać) oraz kalendarz ważnych wydarzeń. Ponadto, przewidujemy spotkania indywidualne z Tutorem (1 x w semestrze), konsultacje z nauczycielami (2 x w semestrze), spotkania organizacyjne – zebrania (2 x w semestrze), bieżące rozmowy z wychowawcami. Rodzice mają możliwość kontaktować się z wychowawcą osobiście, drogą mailową i telefoniczną (adresy i telefony podawane są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą).

OPŁATY

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie opłat

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
Szkoła