Wychować człowieka mądrego

Szkoła Podstawowa Lokomotywa została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu pn. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.

O PROJEKCIE

Realizacja – listopad 2016-grudzień 2018

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej działalności.

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

 • współtworzenie w szkole klimatu opartego na „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
 • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
 • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych – dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji,

Dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w projekcie jest bezpłatny.

O TUTORINGU

Tutoring szkolny w pigułce

 • Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.
 • Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron.
 • Relacja tutorska staje się bazą rozwoju dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt z „mądrym dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego.

Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w  szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce.

Tutoring jest dla szkoły:

 • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej,
 • uzupełnieniem lub zastąpieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego,
 • szansą na stworzenia przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem – tutorem, a jego wychowankiem,
 • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno – profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo – opiekuńczego,
 • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
 • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
 • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
 • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.

Tutoring jest dla nauczyciela:

 • możliwością zdobycia wiedzy, zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą tutoringu,
 • szansą na rozpoznanie potencjału i mocnych stron uczniów,
 • możliwością udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania i realizowania celów,
 • sposobem zwiększenia satysfakcji z pracy i tym samym uniknięcia wypalenia zawodowego,
 • drogą budowania autorytetu nauczyciela,
 • szansą na nowe, odświeżające spojrzenie na edukację oraz relację nauczyciel – uczeń,
 • bazą ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w grupowych i indywidulanych spotkaniach superwizyjnych doskonalących tutorów.

ITS

Realizatorem ogólnopolskiego projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” jest Instytut Tutoringu Szkolnego.

Instytut Tutoringu Szkolnego to placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej, która kontynuuje dotychczasową (realizowaną od roku 2008) działalność Towarzystwa na polu upowszechniania, badania i rozwoju tutoringu w oświacie.

Instytut Tutoringu Szkolnego to zespół praktyków, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy w charakterze tutorów w szkołach publicznych i niepublicznych.

Instytut Tutoringu Szkolnego ma duże doświadczenie w implementacji tutoringu do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Instytut Tutoringu Szkolnego jest niepubliczną placówką badawczo-rozwojową i szkoleniową. Celem działalności Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”.

Instytut promuje i upowszechnia myśli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego będących podstawą pracy tutora szkolnego.

Misją Instytutu Tutoringu Szkolnego jest: wychować człowieka mądrego.

Dyrektor merytoryczny Instytutu jest autorem licznych programów tutorskich, w szczególności w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, wdrażanych w formie innowacji na terenie całego kraju.

Instytut posiada biura we Wrocławiu, Warszawie i Częstochowie, działa na terenie całego kraju i za granicą.

Lokomotywa - Przedszkole i szkoła
Wychować człowieka mądrego