fbpx

Lokobon 500+ za polecenie

REGULAMIN PROMOCJI „BON +500+”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „LOKOBON 500+ ZA POLECENIE”.
 2. Organizatorem Promocji jest Towarzystwo Edukacyjne „Lokomotywa” z siedzibą w Sopocie, przy ul. Obrońców Westerplatte 17/1, NIP: 586 22 42 577, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334537, o numerze NIP: 586-22-42-577, REGON 220850461, zwane dalej jako Organizator.
 3. Każdy uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji.

II. DEFINICJE

 1. POLECAJĄCY – osoba fizyczna, która jest uczestnikiem projektu edukacyjnego LOKOMOTYWA, tzn. jej dziecko/dzieci uczą się w Przedszkolu lub Szkole LOKOMOTYWA;
 2. POLECANY- osoba fizyczna, która w czasie trwania Promocji zawarła z Organizatorem nową umowę na świadczenie usług edukacyjnych dla swojego dziecka/dzieci, w placówce edukacyjnej prowadzonej przez Organizatora.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od 1 lipca 2020 roku do wyczerpania miejsc w placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji bez podania przyczyny.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Polecający i Polecony jest uprawniony do otrzymania nagrody, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  a) Organizator, po spotkaniu z Poleconym, zawrze umowę na świadczenie usług edukacyjnych dziecka/dzieci w placówce edukacyjnej prowadzonej przez Organizatora.
  b) Polecony uiści opłatę gwarantującą miejsce.
  c) Dziecko Poleconego rozpocznie edukację w placówce prowadzonej przez Organizatora i opłaci czesne za pierwszy miesiąc edukacji.

V. NAGRODY

 1. Polecający i Polecony, który spełni warunki określone w punkcie IV uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci bonu o wartości 500 zł.
 2. Polecający i Polecany może otrzymać kilka Nagród. Liczba Nagród, które można otrzymać odpowiada liczbie dzieci, na które zawarta została nowa umowa o świadczenie usług edukacyjnych w placówkach prowadzonych przez Organizatora.
 3. Nagroda jest przekazana w formie potrącenia należności w systemie SALDO, obsługującym finanse Organizatora.
 4. Uprawnienie do otrzymania nagrody, nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Uczestnik Promocji nie może przenosić praw do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 60 dni od jej zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na poczcie lub wysłania pocztą elektroniczną reklamacji do Organizatora.
 2. Organizator po otrzymaniu reklamacji ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu albo zawieszeniu lub zakończeniu Promocji zostanie podana na stronie internetowej Organizatora www.lokomotywa.edu.pl
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z Promocją, w szczególności do przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję oraz dla wypełnienia obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
ss_social_share_disable:
0

Zaloguj

Create an account
Facebook
YouTube
Instagram
Copy link
Powered by Social Snap